Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

سند ملی حمل و نقل انسان محور در حمل و نقل هوشمند ایران

 

هدف از سند حاضر ارائه پاسخ‌هاي اجرايي به نياز ارتقاي ایمنی کاربران و با تأکید ويژه روي كاربران آسیب‌پذیر که بخش عمده‌ای از تلفات جاده­ای را شامل می­شوند، مي‌باشد. بخش مربوط به این دسته از کاربران در معماری حمل‌ونقل هوشمند آمریکا که به‌واسطه جامعیت آن در برخی از کشورها و از جمله ايران،‌ به عنوان معماری مرجع در نظر گرفته شده است، نگاه کم اهمیتی به این موضوع داشته است و عمده بسته‌های خدمت ایمنی در معماری مذکور محدود به خودرو و ایمنی مسافران خودرو مي‌باشد. در حالي كه در سند حمل‌ونقل هوشمند ايران، با يك تفاوت ديدگاه به ايمني انسان به صورت مستقل توجه شده است و در زمينه راحت سازي حمل‌ونقل با توجه به وي‍ژگي‌هاي انسان‌محوري توسعه‌هاي مناسب ارائه شده است. برخي از اين خدمات با انجام اصلاحاتي در بسته‌هاي خدماتي ساير حوزه‌ها قابل پياده سازي است. ساير بسته‌ها به صورت اختصاصي اين حوزه تعريف مي‌شوند.

در اين سند دو دسته كاربر از يكديگر منفك شده‌اند: كاربران معمولي و كاربران آسيب‌پذير. نيازمندي‌هاي اين دو گروه با يكديگر متفاوت هستند و لذا راه‌حل‌های متفاوتي براي هر دو گروه ارائه مي‌گردد. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک فرمایید. نسخه گزارشی این سند در اینجا قابل دسترس است.