پروژه های قبلی

طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند بزرگراهی شهر تهران

طراحی شبکه یکچارچه حمل و نقل عمومی شهر تهران

طرح کلان ملی مطالعه و طراحی سیستمهای حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری