اعضای شورای پژوهشی

دکتر مهدی شفیعیان

دکتر مهدی قطعی

دکتر  مهیار نراقی

دکتر  امیر گلرو

دکتر مهیار نراقی