اهداف پژوهشکده

ارتقای ایمنی  به کمک سیستمهای حمل و نقل هوشمند