محمد هلاکو

 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل،محمد دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد در دانشکده عمران و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. قبل از آمدن به دانشگاه امیرکبیر او تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران-عمران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به پایان رسانده است. پایان‌نامه کارشناسی ارشد او با عنوان تعیین و اندازه گیری شاخص های موثر بر رضایت مشتریان در حمل و نقل همگانی بر مترو تمرکز دارد. او در حال حاضر در تیم تحقیقاتی دومین مرحله از پروژه سنجش رضایت مشتریان حمل‌و‌نقل همگانی فعالیت دارد.

پست الکترونیکی: mhalakoo@aut.ac.ir

Mohammad Halakoo

M.Sc. Student in transportation planning and engineering

Mohamad is a master of science student in transportation  engineering. He got his B.Sc. Degree in civil engineering from Babol Noshirvani Institute of Technology in 2016. His thesis concerned the identification and evaluation of customer satisfaction measures in public transportation. Currently, he is a member of the public transportation customer satisfaction measurement research team.

Email: mhalakoo@aut.ac.ir

Linkedin [social_link type=”linkedin” url=”https://www.linkedin.com/in/mohammad-halakoo-8b5082131/” target=”on” ][/social_link]