تاکید بر ایمنی

در جلسه شورای پژوهشی روی مباحث ایمنی در پژوهشکده تاکید گردید.

Leave a Reply

Required fields are marked*