انتخاب ریاست جدید پژوهشکده

بر اساس انتخابات شورای پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر تشکری در زمان مدیریت در پژوهشکده، آقای دکتر شفیعیان به عنوان رییس پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند انتخاب شدند.

1 Comment

Leave a Reply

Required fields are marked*